Artist Melnikova Olga

«Hydrangeas»
Painting by the artist Melnikova Olga «Hydrangeas». 120х90, Oil, canvas«Irises»
Painting by the artist Melnikova Olga «Irises». 70х50, Oil, canvas«Still life with Phlox»
Painting by the artist Melnikova Olga «Still life with Phlox». 70х60, Oil, canvas